پیامها

پیامهای صدای کوچک به ترتیب زمان نوشته شدن آنها تیتر گذاری شده اند. میتوانید به همین ترتیب از آنها استفاده کنید. و یا از اعتقاد شخصی خود سوال کرده و فال بگیرید.

تصویر ماه دی
١٢ دی. بهترین هر چیزی را مجسم كن
١٣ دی. تمام چیزهای خوب شروع كوچكی دارند
١٤ دی. از نشان دادن اینكه عاشق هستی نترس
١٥ دی. اطمینانت در چیست؟
١٦ دی. آیا آمادۀ عوض شدن هستی؟
١٧ دی. هر كسی می‌تواند تماس مستقیم با مرا پیدا كند
١٨ دی. از خودت الهام بگیر
١٩ دی. "بهترین" میراث حقیقی تو است
٢٠ دی. تغییر تاریكی به روشنایی
٢١ دی. هیچ وقت رهایت نخواهم كرد
٢٢ دی. همه راهها یك هدف دارند
٢٣ دی. به هدف می‌رسی
٢٤ دی. بدون ایمان نمی‌توانی سفر كنی
٢٥ دی. دقیقاً در جای درست خود هستی
٢٦ دی. به هر چیزی همان‌طور كه باید اهمیت بده
٢٧ دی. بدان كه كجا می‌روی تا در راه گم نشوی
٢٨ دی. من در تو هستم و تو در من
٢٩ دی. این روز تحت كنترل تو است
٣٠ دی. مُرادت همیشه كمال باشد
١ بهمن. هرچه كه دارم مال تو است
٢ بهمن. رفتار فعلی‌ات مهم است
٣ بهمن. بدون ترس جلو برو
٤ بهمن. من در تو هستم
٥ بهمن. كمك را در درون خودت جستجو كن
٦ بهمن. خودت را هماهنگ كن
٧ بهمن. همه باید جلو بروند
٨ بهمن. به دنبال "بهترین" باش
٩ بهمن. شادی از خدمت می‌آید
١٠ بهمن. نگران نباش