٣ مرداد. اینك زمان ساختن است

اینك زمان ساختن است، زمان بوجود آوردن یگانگی و هماهنگی، صلح و عشق، كمال و همبستگی. همواره در خودآگاهت این فكرهای مثبت، سازنده و خلاق را نگه دار و هیچوقت اجازه نده كه دور شوند. آنها را ببین كه در تو زندگی و حركت میكنند و ماهیتشان در تو است، و تصویر آسمان جدید و زمین جدید را نظاره كن كه شكل میگیرد و بوجود میاید. بگذار كه در درون تو شكوفا شود.

اگر كه تو خودت را با فكر عصر جدید و معنی واقعی آن هماهنگ سازی، كم كم در تو گسترش خواهد یافت و متوجه خواهی شد كه تو جزء او هستی و او جزء تو. چیزی شگفت انگیز است، مانند قهرمانی در خواب كه در انتظار بیدار شدن است، هیچ چیزی برای جنگیدن وجود ندارد، هیچ دلیلی برای ادامه جدال نیست. فقط یاد بگیر كه به سادگی مرا خدمت كنی و بگذار كه برنامه كامل من شكوفا شود.