٤ مرداد. وجود خدا در درون خود

  • پرينت

من در تو هستم!

من در كسی بیشتر از دیگری نیستم، این فقط یك موضوع آگاهی است. بعضی ها بیشتر از بقیه به وجود خدا در درون خود آگاهند و میتوانند از این چشمه برداشت كنند و از آن زندگی كنند.

اینطور به نظر میاید كه آنها زندگی خارق العاده دارند اما هیچ چیز غیر طبیعی اینجا نیست، این تنها زندگی طبق قوانین من است و استفاده از نیرویی كه در درون هر كسی است آنطوریكه باید استفاده شود.

هوا اینجاست كه تنفس شود، ولی بستگی به تو دارد که آنرا فرو بدهی. برق اینجاست که از آن استفاده شود، اما اول باید سیم كشی شود و سپس به کار آید. و گرنه با اینكه برق وجود دارد، قدرتش كه منتظر عمل است پنهان خواهد ماند. در مورد نیروی معنوی درون تو هم همینطور است. این نیرو هم اینجاست كه استفاده شود. اما اگر خودت را "وصل" نكنی و قدرت آنرا "روشن" نكنی، عمل نخواهد كرد.