٥ مرداد. همیشه یك راه آسان وجود دارد

وقتی كه نخواهی درسی را یاد بگیری، از طریق دیگری آن درس به تو نشان داده میشود. همیشه یك راه آسان وجود دارد، اما اگر نخواهی آنرا قبول كنی، از راه مشكل تر و سخت تری یاد خواهی گرفت.

چرا درس ها را از طریق ساده آن یاد نگیری؟ چرا مانند بچه كوچكی نباشی كه تشنه تمام اتفاقات زندگی اش است و به همه چیز حواس جمع است، و چرا با هر چیزی به طریق طبیعی آن شكوفا نشوی؟

این برنامه من برای تو است. پس چرا وقتی كه لزومی ندارد زندگی را بر خودت سخت كنی؟ این تنها باعث عقب افتادن پیشرفت تو میشود.

خواهی دید كه اگر یاد بگیری مرا در اول قرار بدهی، همه چیز كاملاً در جای خود جا خواهد گرفت. وقتی كه در زندگی، موفق شدی خودآگاهت را بالا ببری و در سطح معنوی آنرا نگه داری و آنرا به سوی چیزهایی كه اهمیت دارند برگردانی، آنگاه تغییرات بزرگی اتفاق خواهند افتاد و زندگی برایت بدون هیچگونه سختی خواهد گذشت.

زندگی خیلی ساده است. چرا آنرا مشكل كنی؟