١٥ مرداد. آرامش

آرام باش و گیرای زندگی. هر چقدر كه بتوانی آرام تر باشی، گیراتر خواهی بود، چرا كه فقط در آرامش است كه میتوانی صدای كوچك و آرام مرا بشنوی.

در آرامش است كه به شگفتی های من در اطراف خودت آگاه میشوی نسبت. به چیزهای مهم زندگی حساس میشوی و در این حالت حساسیت درها میتوانند كاملاً باز شوند و هر چیزی ممكن است اتفاق بیفتد.

تو باید در جستجوی اوقات صلح و آرامش باشی و آنها را پیدا كنی، مهم نیست كه آدمی گرفتار هستی. چرا كه این زمانها لازم نیست كه زیاد طولانی باشند.

خواهی دید كه این چند لحظه گفتگوی ساكت با من در كارهایی كه انجام می دهی معجزه خواهند كرد، به جای آنكه سراسیمه خودت را در برنامه ای بیندازی و یا اینكه كاری را فقط برای اینكه لازم است انجام بدهی، رفتارت در مقابل هر آنچه كه شروع میكنی رفتاری متبرك و پر از شكر خواهد بود.

و چون رفتارت و طرز برخوردت درست هستند، آنگاه فقط "بهترین" نتیجه آن خواهد بود و تبرك را برای تمام كسانیكه با آن برخورد میكنند خواهد آورد