١٨ مرداد.

همواره نگاه مثبت را بر همه چیز انتخاب كن و هر گونه دلتنگی و منفی گرایی را طرد كن.

اطرافت پر از انسانهای جالب و چیزها و تجربیات شگفت انگیز است. چرا خودت را بر روی اینها متمركز نكنی، و تمام چیزهای ناراحت كننده و بد و سخت را رها نسازی؟

تو با رفتار و نگاهت، بهترین و یا بدترین زندگی را به خودت جذب میكنی. پس اگر اتفاقات، زندگی و یا دیگران را متهم بدبختی های خود میسازی، در خودت نگاه كن تا ببینی كه چه كاری میتوانی انجام دهی تا رفتارت را عوض كنی.

اگر شروع به اینكار كنی، كم كم متوجه تغییراتی خواهی شد و شروع به درك این میكنی كه چقدر عميقاً متبرك هستی و چه اندازه زندگی شگفت انگیز است. چه شادی و بركتی است زنده بودن، جایی كه هستی بودن، كاری را كه انجام می دهی انجام دادن و پیرامونی پر از چیزها و انسانهای شگفت انگیز داشتن.

از همین الان شروع به جستجوی آنها كن.

آنها همین جا نزدیك تو هستند، احتیاجی نخواهد بود كه خیلی دور را جستجو كنی