٢٥ مرداد. من كمك و راهنمای تو هستم

طرز رفتارت ارزشی حیاتی دارد، خیلی بیشتر از آنچه كه فكرش را میكنی.

در نتیجه اگر نمی توانی كاری را با رفتار درست انجام بدهی، بهتر است كه اصلاً آن را انجام ندهی تا اینكه بتوانی رفتارت را عوض كنی.

از كاری كه انجام می دهی واقعاً لذت ببر و متوجه شو كه این كار، هر چه كه هست، برای روند كلی اهمیت دارد. هیچوقت از قبول مسئولیت نترس، بلكه در عین حال در خِرد و چهار چوب رشد كن. بدان كه هیچوقت بیشتر از اندازه تحملت به تو داده نمی شود.

مهم است كه هر مسئولیت به تو كمك كند تا كمی بیشتر گسترده شوی و رشد كنی. هدف مسئولیتها سختی دادن و سنگین کردن تو نیست بلکه کمک به رشد تو است. از آنها ناراحت نشو بلكه نسبت به آنها قدردان باش. بدان كه آنها به تو محول نمی شدند اگر كه من حس نمی كردم كه تو میتوانی از پس آنها بر آیی.

در هر لحظه كمك مرا جسجتو كن. من كمك و راهنمای همیشه آماده تو هستم.

مرا صدا بزن