٢٦ مرداد. آرامش

یاد بگیر كه نرم و انعطاف پذیر باشی. و در عین حال همیشه از طریق دانشی درونی و محكم عمل كن تا در بند وضعیت و اتفاقات خارجی نباشی.

متوجه شو كه زندگی ات و طرز زندگی ات انعكاسی از زندگی درونی ات هستند. اگر تو دروناً در آرامش باشی، این آرامش را به بیرون منعكس میكنی، چرا كه اگر قلبت از عشق لبریز باشد، تو چاره ای نداری بجز اینكه این عشق را به بیرون منعكس كنی.

تو نمی توانی آنچه را كه در درون تو است پنهان كنی، چرا كه وضعیت بیرونی ات آینده ای از وضعیت درونی ات می باشد.

وقتی را كه در صلح و آرامش میگذرانی هیچوقت هدر نمی رود.

برای هر كسی لازم است كه زمانی پیدا كند تا در آرامش باشد و در مورد آنچه كه در درون او است فكر كند، در مورد آنچه كه در زندگی مهم است فكر كند، در مورد آنچه كه زندگی را میسازد فكر كند، یعنی راه های روان.

مسئله ای نیست اگر در روز وقت کمی داری، این زمانهای آرامش حیاتی هستند و ستون فقرات زندگی ات را تشكیل میدهند.