٢٨ مرداد. الهام و راهنمایی معنوی

چرا از همین الان شروع نكنی تا الهام و راهنمایی معنوی ات را مستقیماً دریافت كنی و نه از طریق دیگری؟

آیا نمی بینی كه تو در خودت تمام خرد، دانش و درک را داری؟

احتیاجی نیست كه در بیرون به دنبال آنها بگردی، یعنی اینكه باید وقت بگذاری تا در آرامشی آنها را در درون خودت پیدا كنی.

هیچ چیزی با اهمیت تر و شگفت انگیز تر از تماس مستقیم با من، با چشمه تمام خلقت نیست. یعنی اینكه تو باید وقت آنرا پیدا كنی، و در صورت لزوم این وقت را بوجود آوری، تا این تماس را پیدا كنی.

تو باید به جایی برسی كه همواره از من و وجود الهی من آگاه باشی، تا جایی كه بخواهی مرا در تمام زندگیت همراه كنی، و با من همواره قدم بزنی و صحبت كنی، همه چیز را با من تقسیم كنی، همه پیروزی ها و حتی شكست هایت را.

وقتی كه عشق جاری بود و با من یكی شدی، آنگاه بیش از هر چیز خواسته ات شریك بودن در هر چیزی با من خواهد بود