٩ شهریور

برای فراگیری قوانین خلقت، درسهای حیاتی مهمی وجود دارند : صبر و پشتكار.

تو باید فرمانبرداری ناگفته را یاد بگیری و انگیزه دنباله روی از راهنمایی های مرا داشته باشی، هر چقدر هم كه به نظر دیوانه وار بیایند.

فقط وقتی كه این قوانین را یاد گرفتی و در زندگی ات به اجرا گذاشتی است كه شگفت انگیز ترین اتفاقات را در زندگیت خواهی دید و در واقع قوانین مرا مشاهده و زندگی خواهی كرد.

همیشه بخاطر داشته باش كه تو باید كاری انجام بدهی، تو باید یك زندگی واقعی داشته باشی و نه تنها تمام وقتت را صرف دعا كردن بكنی با امید اینكه اتفاقی خواهد افتاد. دعا لازم است اما كافی نیست.

تو باید یاد بگیری كه یك زندگی واقعی داشته باشی تا اینكه همه بتوانند آنرا ببینند. از ایمان صحبت كردن كافی نیست. تو باید طوری زندگی كنی تا تمام اطرافیانت ببیند كه با ایمان زندگی كردن یعنی چه و برای این تو باید ایمان و تمام اطمینانت را در من، در خدایت، در خدای درونت قرار بدهی.