٧ دی

راه های فراوانی را كه همه به مركز، به من، میرسند نگاه كن. همه آنها متفاوت هستند و با این حال همگی به یك سمت راهنمایی میكنند.

هرچه بیشتر به مركز نزدیك می شوند، تا جایی كه همه با من یكی شوند و دیگر اختلافی نباشد و یگانگی كامل شود.

تو شاهد هر چه بیشتر این خواهی بود با مراكز روشنایی ای كه در تمام دنیا وجود دارند.

همینطور كه وضعیت دنیا تاریك تر و خرابتر میشود، این مراكز نورانی تر می شوند تا جایی كه نور بر تمام تاریكی ها غلبه كند.

خوب است كه دیدی وسیع تر از اتفاقی كه در پیش است داشته باشی، اما خیلی هم مهم است كه متوجه شوی كه همه چیز در تو شروع میشود.

متوجه شو چیزی كه در هر انسان اتفاق می افتد در دنیا حادث می شود و در وضعیت دنیا انعكاس پیدا میكند.

برای همین است كه صلح و آرامش قلب و روح آنقدر برای تو واجب است و برای همین است كه هماهنگی، تفاهم و عشق عمیق باید بین تو و دیگران جاری باشد