پیامها

پیامهای صدای کوچک به ترتیب زمان نوشته شدن آنها تیتر گذاری شده اند. میتوانید به همین ترتیب از آنها استفاده کنید. و یا از اعتقاد شخصی خود سوال کرده و فال بگیرید.

٦ اردیبهشت.
٧ اردیبهشت. همیشه در زندگی اُمید وجود دارد
٨ اردیبهشت. همه چیز در تو شروع میشود
٩ اردیبهشت. نیروی زندگی‌ات را از من بگیر
١٠ اردیبهشت. شادی
تصویر اردیبهشت
١١ اردیبهشت. درهای بزرگی روی لولاهای كوچك می‌گردند
١٢ اردیبهشت. آزادی فكری برای همه ضروری است
١٣ اردیبهشت.
١٤ اردیبهشت. كاملاً آسوده باش
١٥ اردیبهشت. زیبایی
١٦ اردیبهشت. رشد معنوی
١٧ اردیبهشت.
١٨ اردیبهشت.
١٩ اردیبهشت. در مسیر جریان حركت كن
٢٠ اردیبهشت. میتوانی عوض شوی
٢١ اردیبهشت. من سرچشمه همه چیز هستم
٢٢ اردیبهشت. عشق
٢٣ اردیبهشت. خودت باش
٢٤ اردیبهشت. زندگی معنوی
٢٥ اردیبهشت. تو هیچوقت تنها نیستی
٢٦ اردیبهشت. تمام انسانها برای من برابر هستند
٢٧ اردیبهشت
٢٨ اردیبهشت. طوری عمل كن كه میخواهی با تو عمل شود
٢٩ اردیبهشت. روز جدید
٣٠ اردیبهشت. همواره نزدیك تر
٣١ اردیبهشت. هر كس باید راه خودش را پیدا كند
اول خرداد. من عشق و صبری بینهایت دارم
٢ خرداد
٣ خرداد. از جدید و ناشناخته نترس