پیامها

پیامهای صدای کوچک به ترتیب زمان نوشته شدن آنها تیتر گذاری شده اند. میتوانید به همین ترتیب از آنها استفاده کنید. و یا از اعتقاد شخصی خود سوال کرده و فال بگیرید.

١١ بهمن. آیا واقعاً خوشحال هستی؟
١٢ بهمن. چشمه جوانی روان تو است
تصویر بهمن
١٣ بهمن. ایمانت در چیست؟
١٤ بهمن. كار زیاد است
١٥ بهمن. قدم بر روی اولین پله بگذار
١٦ بهمن. مخزن‌های من لبریز هستند
١٧ بهمن. بدان كه موفق می‌شوی
١٨ بهمن. منتظر بهترین زمان باش
١٩ بهمن. این زندگی، یك زندگی خدمت است
٢٠ بهمن. روز جدید و راه جدیدی است
٢١ بهمن. آسمان و زمین جدید
٢٢ بهمن. با من همه چیز ممكن است
٢٣ بهمن. خودت را با زندگی هماهنگ كن
٢٤ بهمن. هیچ چیزی بی دلیل نیست
٢٥ بهمن. من قدرت هستم
٢٦ بهمن. عشق همه جا هست
٢٧ بهمن. می‌توانی عوض بشوی
٢٨ بهمن. آیا ارزش‌هایت درست هستند؟
٢٩ بهمن. ما یكی هستیم
٣٠ بهمن. چیزی كه در درون تو است در بیرون منعكس خواهد شد
اول اسفند. آموختن در این زندگی همیشگی است
٢ اسفند. من همیشه با تو هستم
٣ اسفند. همان‌طور عمل كن كه می‌خواهی با تو رفتار شود
٤ اسفند. خودت باش
٥ اسفند. با تمامی زندگی یكی شو
٦ اسفند. تو آزادی انتخاب داری
٧ اسفند. باید به پیش بروی
٨ اسفند. تغییرات اجتناب ‌ناپذیر هستند
٩ اسفند. تمام انسان‌ها آزاد هستند