پیامها

پیامهای صدای کوچک به ترتیب زمان نوشته شدن آنها تیتر گذاری شده اند. میتوانید به همین ترتیب از آنها استفاده کنید. و یا از اعتقاد شخصی خود سوال کرده و فال بگیرید.

١٠ اسفند. دعای بدون ایمان خالی است
١١ اسفند. آرامش و سكوت
تصویر اسفند
١١ اسفند. در انتظار یك معجزه باش
١٢ اسفند. دوست داشتن
١٣ اسفند. تغییرات
١٤ اسفند. شروع به حركت كن
١٥ اسفند. با من همه چیز ممكن است
١٦ اسفند. انتخاب همیشه دست خودِ تو است
١٧ اسفند. درخت از یك دانه كوچك شروع می‌شود
١٨ اسفند. آرامشی را كه فرای هر فهمی است پیدا كن
١٩ اسفند. عشق هیچوقت نمی‌بازد
٢٠ اسفند. جایی كه نور است، دیگر تاریكی نیست
٢١ اسفند. آزادی واقعی
٢٢ اسفند. من و محبوبم یكی هستیم
٢٣ اسفند. تغییر لازم است
٢٤ اسفند. هیچوقت ناامید نشو
٢٥ اسفند. همه چیز را با من در میان بگذار
٢٦ اسفند. هر كسی نقش خودش را دارد
٢٧ اسفند. زندگی یك گسترش همیشگی است
٢٨ اسفند. آیا كارهایت را از صمیم قلب انجام می‌دهی؟
٢٩ اسفند. سادگی مُهر این زندگی معنوی است
٣٠ اسفند . هدف نهایی كمال است
اول فروردین. بهار اینجاست
٢ فروردین. من به تك‌ تك افراد راه را نشان می‌دهم
٣ فروردین. هیچ تقوایی در تهیدست بودن نیست
٤ فروردین. بی‌حوصله نباش
٥ فروردین. عشق از تك‌ تك انسان‌ها ریشه می‌گیرد
٦ فروردین. بدون ترس حركت كن
٧ فروردین. با من یكی بودن است كه صلح و آرامش می‌دهد