پیامها

پیامهای صدای کوچک به ترتیب زمان نوشته شدن آنها تیتر گذاری شده اند. میتوانید به همین ترتیب از آنها استفاده کنید. و یا از اعتقاد شخصی خود سوال کرده و فال بگیرید.

٨ فروردین. هیچ جایی نیست كه من نباشم
٩ فروردین. زیبایی‌ها را ببین و از آن‌ها لذت ببر
١٠ فروردین. هیچ چیز بیخودی نیست
١١ فروردین. در سكوت است كه می‌توانی صدای مرا بشنوی
تصویر فروردین
١٢ فروردین. آماده تغییر باش
١٣ فروردین. هر چیزی فصل و زمان مشخصی دارد
١٤ فروردین. همه چیز در دست خود تو است
١٥ فروردین. تنها انسان‌های قوی قادر خواهند بود كه این راه معنوی را طی كنند
١٦ فروردین. ایمان
١٧ فروردین. عشق و تفاهم همیشه به هموار كردن راه كمك خواهند كرد
١٨ فروردین.
١٩ فروردین. به هیچكس متكی نباش
٢٠ فروردین. عشق
٢١ فروردین. رُشد
٢٢ فروردین. گذشته را در پشت سر رها كن
٢٣ فروردین. هیچوقت از شكر كردن دست نكش
٢٤ فروردین. هرچه كه دارم مال تو است
٢٥ فروردین. من راهنما و همراه تو هستم
٢٦ فروردین. چرا خود تو كاری انجام نمیدهی؟
٢٧ فروردین. هر كاری را كه دوست داری انجام بده
٢٨ فروردین. به دنبال ارتباط مستقیم با من باش
٢٩ فروردین. صلح از درون شروع می‌شود
٣٠ فروردین. عوض شو
٣١ فروردین. با من در تماس بمان
اول اردیبهشت. به دنبال جای خود باش
٢ اردیبهشت. همه همان اندازه وقت دارند
٣ اردیبهشت. به من نزدیك شو
٤ اردیبهشت.
٥ اردیبهشت. از هیچ چیز نترس