فال صدای کوچک

تو مسئولیت بزرگی در دست داری زیرا كه من بر تو تمام خوبیهایم را جاری میكنم.

قدمهایت در راه عصر جدید قرار داده شده اند و تو همواره بیشتر و بیشتر وارد آن میشوی و كم كم جزئی از آن میگردی.

دیگر اگر كاری را كه باید انجام بدهی پشت گوش اندازی، نمی توانی بهانه ندانستن و متوجه نبودن را بیاوری، چرا كه تو مسئول هر كدام از اعمالت هستی. تو میدانی چگونه فكرها و اعمالت را مهار كنی، پس اینكار را انجام بده!

هیچوقت سعی نكن در پشت نادانی خودت را پنهان كنی، بلكه بدان كه تو در درونت تمام خرد، دانش و فهم را داری و كافی است كه هر زمان از این مخزن بی نهایت بهره بگیری.

همواره شكر گزار باش كه حقیقت را میدانی و اینكه این حقیقت است كه به تو امكان انجام چیزی را كه از تو خواسته شده است میدهد.

كاملاً در آرامش باش!