فال صدای کوچک

آیا بعضی وقتها از خودت میپرسی كه اینجا چكار میكنی و چرا اینجا هستی؟ آیا بعضی وقتها فكرت را تردیدهایی پر میكنند؟

در درون قلبت جستجو كن و آنگاه صادقانه به این پرسشها جواب بده. سپس اگر به نظرت رسید كه مانند كسانیكه تا با چشم خود ندیده اند تردید داری، وقت بگذار تا آرام شوی و با روشنایی درونی ات جای درست خود را در این برنامه وسیع پیدا كنی.

من میتوانم به تو اطمینان بدهم كه بی دلیل در جایی كه هستی قرار نگرفته ای. ممكن است كه زندگی سختی را گذرانده ای، ممكن است كه امتحانات زیادی را گذرانده ای و حتی در آتش فرورفته باشی.

اما میتوانی مطمئن باشی كه دلیلی برای همه اینها هست، و آن این است كه تمام بیخود بسوزد و چیزی بجز طلای ناب نماند، یعنی چیزی بجز " من در درون هستم" نماند تا اینكه من بتوانم از طریق این " من هستم" عمل كنم تا شگفتی ها و شكوهم را به چشمان همگان نشان دهم.