فال صدای کوچک

همیشه سمت خوب زندگی را نگاه كن! در انتظار بهترین باش و آنرا ببین كه پیش می آید!

هیچوقت فرد دیگری را مقصر وضعیت منفی خودت ندان. تو رئیس خودت هستی و فقط به تو بستگی دارد كه تابلو را برگردانی و ببینی كه در آن طرف آن چه چیزی است.

اگر تصمیم بگیری کهسمت تاریك زندگی را ببینی، انتظار نداشته باش كسانیرا كه شادی و آزادی واقعی را میشناسند در اطراف خودت جذب كنی، چرا كه همانند ها با هم جمع می شوند.

تو فقط كسانیرا به خود جذب میكنی كه در همان حالت تو هستند. وقتی كه تو سر حال باشی و عشق آزادانه از تو جاری باشد، آنگاه همه چیز رابه خود جذب خواهی كرد چرا كه همه از یك انسان شاد لذت میبرند.

یاد بگیر كه دیگران و یا وضعیت ها را بالا ببری و نگذار كه هیچوقت در اعماق ناامیدیها به خاطر رفتار فرد دیگری فرو بروی. تو اینجا هستی كه صلح، هماهنگی، زیبایی، كمال و بهترین زندگی را بوجود آوری، پس شروع كن و كاری در این راه انجام بده