فال صدای کوچک

فكرهای مثبت، سازنده و با محبت، قدرت زیادی در خود دارند، خیلی بیشتر از آنچه كه فكرش را میكنی، چرا كه فكرها قدرت هستند. پس هر گونه فكر منفی را از خودت طرد كن.

همیشه طرف خوب زندگی را نگاه كن، چرا كه هر چه بیشتر شادی و عشق باشی، بیشتر شادی و مهر را به خودت جذب میكنی.

تمام اطرافیانت را دوست داشته باش، چون خواهی دید كه بالاخره همه به عشق جواب میدهند.

بچه ها و حیوانات فوراً جواب میدهند چون موانعی جلوی راهشان نیست. آنها جریان عشق را حس میكنند، و چون شكاك نیستند، آن را قبول میكنند و به سادگی به آن جواب میدهند و آنرا شادمانه پس میدهند.

در حالیكه اكثراً بزرگترها شكاك هستند و فکر میكنند كلكی در كار است. هیچوقت اجازه نده كه این حالت قلبت را به روی احدی ببندد. وقتی كه نیتت پاك و واقعی است، بگذار كه عشق با تمام قدرتش جاری باشد تا جایی كه تمام موانع از بین بروند.

عشق كلید زندگی است. این كلید را تو در درونت داری