فال صدای کوچک

زجر كشیدن در عصر جدید الزامی ندارد. برای كسانیكه وارد جدید می شوند دیگر زجری نخواهد بود. اگر تو هنوز خیال فکر كه زجر كشیدن لازم است یعنی اینكه در جدید نیستی و سخت در قدیمی گیر كرده ای.

در آنجا خواهی ماند و زجر را به خودت جذب خواهی کرد تا جایی كه با آزادی اختیار خودت به پیش بروی و قبول كنی كه دیگر اینطور نباشد.

بر روی شگفتی ها و شادی های این زندگی متمركز شو و بهترین را كه میراث واقعی تو است قبول كن.

منظور مانند كبك پنهان شدن نیست، بلكه دیدن حقیقت این زندگی نورانی ای است كه مال تو است و با اینكار آنرا نمایان كردن.

هر چه كه آنرا روشن تر ببینی، سریع تر خواهد رسید.

منظره آسمان جدید و زمین جدید را قبول كن و آنرا همواره در خود آگاهت نگهدار چرا كه این خوابی دوردست نیست.

حقیقتی است و تو جزئی از آن هستی