توضیح

Eileen Caddy
در سال 1953 میلادی, برای اولین بار پیامی از صدای درونی خود دریافت کرد. او این صدای کوچک را خدای درون نامید

این صدای کوچک که در واقع صدای درونی هر کدام از ماست جواب مشکلات اصلی ما را میدهد و همواره نشان میدهد که هیچوقت هیچ کدام از ما را تنها رها نمیکند

Serge Marjollet
با اسم نویسندگی John Edward Tang 
این پیامهای درونی رانیرومند کرده است, یعنی نیروی کلمات و معنی آنها را آزاد ساخته. برای استفاده از این نیرو کافی است که چند لحظه ای در مقابل صفحه انتخابی خود در آرامش بسر ببری. و خدای درونت را شکر کنی

کتابهایش، به زبان فرانسوی، در سایت انتشارات فورتونا در دسترس هستند