نیروی مفید

جمله اي دلخواه خود را انتخاب و يادداشت كنيد.

اگر ممكن است، زمان و مكاني آسوده پيدا كنيد.
ايستاده و يا نشسته، به آرامي، جمله خود را با صداي بلند بگوييد.
در انتظار اتفاق خاصي نباشيد، فقط 5 دقيقه در آرامش، از نيروي جمله بهره مند شويد.

اگر نشسته ايد، دستها و پاهايتان را روي هم نيندازيد تا جلوي حركت نيرو در بدنتان گرفته نشود.

استادان معنوي تمام مليتها توصيه ميكنند كه هنگام استفاده از جملات نيرومند بطرف شرق يا شمال قرار بگيريم. ما هم به شما توصيه ميكنيم كه اين راهنمايي را بكار گيريد.

هر موقع كه دوست داريد ميتوانيد از جمله خود استفاده كنيد،
سعي كنيد حد اقل يكبار در روز، بمدت 7 روز، از آن استفاده كنيد.
بهترين نتيجه، با گفتن آن، يكبار در موقع بيدار شدن، يكبار در وسط روز و يكبار قبل از خواب، بدست ميايد.

عكس العمل هايي مانند سيخ شدن موهاي بدن، احساس گرما، سرما، شادي ... ممكن است هنگام استفاده از جملات نيرومند پيش آيند. اين بدليل هماهنگ شدن نيروهاي بدني شما با نيروهاي مثبت است.
اين گونه احساسات كاملا عادي هستند و هر كسي احساس مختلفي خواهد داشت.

جمله شما شخصی است، آنرا به كسی نگوييد.

توصيه :
هر 2 دقيقه جمله عوض نكنيد ! از همان جمله انتخابی خود تا بدست آوردن نتيجه اي مطلوب استفاده كنيد.
اين نيروها جدی و نتيجه سالها تعليم و تجربه هستند.


زندگی خانوادگی / خانومها

مرد در زندگی
رابطه با خود و ديگران
زیبایی
جوانی
زن بودن


زندگی خانوادگی / آقايون


مرد بودن
رابطه با خود و ديگران
خوشحالي
موفقيت
زن


زندگی خانوادگی / قوم و مليت


در هر جايي كه هستم
افتخار
حمايت


زندگی خانوادگی / نوجوانان


تعادل و نشاط
خود
لبخند زندگی
درس و امتحان


زندگی خانوادگی / دانشجويان


رهبر سياسی
رهبر درست
پر از زندگی
بهترين دانشجو
شكوفایی
يادگيری آسان
پيشرفت فكری
درس و امتحان


زندگی خانوادگی / سالمندان


شوق زندگی
علاقه بيشتر
هر روز زنده تر
نيروی زندگی


زندگی شغلی


كارآیی
باهوش ترين
انجام كار
پول راحت


www.e-force1.com