یک جمله مفید

بخاطر داشتن یک جمله مفید
بهتر از فراموش کردن یک کتاب است


هر انسانی ميتواند
در هر شرايطی که باشد 
و در هر مکانی که باشد
زندگی اش را بهبود بخشد

اين قانونِ هميشگی تکامل است

***

الکل و مواد مخدر جسم و روح را ضعيف ميکنند
چه فاييده ای ؟

***

خودت را مجبور کن که صدقه بدهي تا روانت سبک شود
و ديگری خوشحال

***

هر چقدر هم که مسؤليت هايت زيبا باشند
نگذار که خفه ات کنند

***

در زندگي قويتر آنکسی است
که بلد است نه بگويد

***

تنها يک چيز جالب در زندگی

براي يادگيري مفيد است
خوشحالتر بودن

***

يک راه معنوي حقيقی

زندگي مادی روزمره را
آسانتر و بهتر ميسازد.

 

***

اطمينان به خدا، يا اطمينان به زندگی
بهتر از هزارها روزه خوانی و کتاب مقدس خوانی است.

***

دروغ برعکس عشق است.

***

آيا از رنج ديگري ناراحت نيستی ؟

***

کمی ايمان داشتن
خودش خيلی است

***

خيلی ها به خودشان ترديد دارند
درحاليکه زندگي از هيچکس ترديد ندارد.

***

درست فکر کنيد، درست حرف بزنيد
و درست بوجود خواهيد آورد.

***

هر چقدر روانتان بيدارتر باشد
قدرتتان بیشتر است.

***

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن