زندگی معنوی و زندگی مادی

زندگیِ مادیِ مستقيماً بر روي زندگی و اهداف معنوی ما اثر مي‌گذارد. 

مشكلات روزمره براي مردم ايجاد سنگينی ميكند. كمبود عشق و محبت و كمبود پول باعث ايجاد ناراحتي و عقده مي‌شود.ناراحتی و سنگينی بر روي تفكر اثر مي‌گذارند. طرز تفكر سنگين شده و خلاقيت خود را از دست مي‌دهد. 

صدای درون كه وسيله ما براي دريافت اطلاعات از سوی «خودآگاه» ما است هم به همين ترتيب كدر شده و كارآيی خود را از دست مي‌دهد. 

ناراحتی و عقده‌های مادی باعث مي‌شوند كه هرچقدر هم كه قلبمان پاك باشد و در راه پيشرفت معنوی خود تلاش مي‌كنيم، باز هم به جايی نمی رسيم. 

تا زمانيكه راهرو معنوی مشكلات مادی دارد، كه مهمترين آن‌ها عشق و پول در اين دنيا است، قادر نخواهد بود كه در راه معنوی پيشرفتی داشته باشد.

اولين قدم‌هاي مسير معنوی تشكيل دادن زوجی هماهنگ و درآمدی كافی است. 

اگر كه ما موفق بشويم كه زن يا شوهری داشته باشيم كه ما را دوست داشته باشد و ما او را دوست داشته باشيم، معني آن اين است كه تفكرمان هماهنگ و موزون است و گفت‌وگوهايمان با محيط اطراف مفيد. در اين صورت راه‌حل مشكلات مادی يا معنوی را آسانتر و روشن‌تر مي‌بينيم. 

البته كه در دنبال كردن يك راه معنوی در زندگي آرامش و هماهنگي به وجود مي‌آورد، اما اين راه را نبايد بدون در نظر گرفتن زندگی مادی دنبال كرد. اگر كه ما بر روی زمين هستيم، يعنی بر روی كره مادی، معني‌اش اين است كه ميبايد پيشرفت كنيم. 

اهميت زندگی مادی را بايد خوب در نظر داشت. 

متأسفانه اكثراً كساني‌كه راههای معنوی را دنبال مي‌كنند خيال مي‌كنند كه معنويت يك حلقة جادويی است كه تمام مشكلات را از بين می برد. 

درست است كه ما روی زمين هستيم تا پيشرفت كنيم، اما پيشرفت تنها معنوی نيست، بلكه مادی هم هست. مي‌بايست كه به اين مساله آگاه بود. 

خيلی آسان‌تر است كه مطالعه معنوی داشت و مثلاً فقط به معنويت فكر كرد تا اين‌كه ياری و شريكی برای زندگی پيدا كرد و خرج خود را درآورد. درس معنويت خواندن از هر كسی برمي‌آيد، كار سختی نيست، كافی است كه كتابی را باز كنيم و بخوانيم.

كافی است كه دعا كنيم و به ديدن كساني‌كه در اين مورد صحبت مي‌كنند برويم. 

اما اين كارها، همان‌طور كه نتيجه‌اش نشان مي‌دهد، اگر همراه با پيشرفت مادی و تغيير طرز فكر و رفتارمان نباشد، هيچ‌گونه فايده‌ای ندارد. 

اگر رفتارمان در حال حاضر عوض نشود، در آينده عوض نخواهد شد. 

فهميدن اين موضوع بخشي از بيداری روان است. 

در واقع چيزي براي جستجو وجود ندارد. چيزی هم برای فهميدن وجود ندارد. 

مهم دريافت عاقلانة چيزهايی است كه زندگی به ما مي‌دهد. اما اگر با عقده‌ها و ناراحتي‌های مادی گرفتار باشيم، آمادگی برای دريافت زندگی نداريم. 

اشكالات عشقی و پولی خودمان را حل كنيم تا برای دريافت زندگی آزاد بشويم.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن