اطمینان به خود

وقتي که اطمينان به نفسِ خودتان را از دست ميدهيد، اولين چيزی که پيش ميآيد اين 
است که شادی خود را از دست ميدهيد.

و بدون شادی در زندگی، که حالت اِنرژتيک بالایی است، تماميیِ برهمريختگی ها رو ميايند، يعنی که 
عيبهايتان رو ميايند.

به اين فکر کنيد : بايد به خودتان اطمينان داشته باشيد

اگر به خدا اطمينان داريد، اگر به زندگی اطمينان داريد، بايد به خودتان اطمينان داشته باشيد

تمامی عيب و ايرادهایی که در رفتارتان پيشی ميگيرند، مستقيما  به شادی شما حمله ميبرند
حالا دليل اينها درست يا غلط فرقی نميکند.

همينکه به شادی حمله شود، اطمينان به نفستان کاهش ميابد
و مهم اين است که اطمينان به نفستان را حفظ کنيد

راهِ حفظ اطمينان به نفس شادی است

شکستهاي کوچک و بزرگ روزمره ، اطمينان به نفس مردم را خرد ميکنند چون مردم فراموش ميکنند که شکست چيزي جز تجربه نيست
پس مهم اين است که شادیِ درونِ خود را حفظ کنيد

وقتي که شادی زندگی درون شما است ميتوانيد تمامِ مشکلات دنيا را تحمل کنيد
و اطمينان به نفستان فوری برميگردد

اگر شريکِ زندگي اتان جدا شود يا ورشکست شويد ، دوباره شروع خواهيد کرد

همه چيز شروع دوباره است

نسبت به انتقادات و سپاسگذاريهای اطرافيانتان بيتفاوت باشيد
از نگاه و تماس بقيه نترسيد ، و زندگی خودتان را بهتر کنيد

.هر کاری را که شادی اتان را حفظ ميکند انجام دهيد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن