شانس

شانس

10 قانون طلايي براي افزودن نيروي شانس در زندگيِ شما


قانونِ اول
من قدرتِ جذبِ شانس را دارم. 


قانونِ دوم
آن چيزهايي را که دريافت کرده ايد در نظر داشته باشيد
نه کمبودهايتان را.
 


قانونِ سوم
طرز فکر من نسبت به شانس است
که موثر واقع ميشود.
 


قانونِ چهارم
شايد در زندگي کم عمل کنيد
اما خوب عمل کنيد.
 


قانونِ پنجم
با روشن بيني، باز هم شانسم بيشتر است. 


قانونِ شِشم
من نيرويِ شانسم را افزايش ميدهم. 


قانونِ هفتم
از امروز، به نوبه خودم، من شانس ميآورم. 


قانونِ هشتم
فکرها و حرفهايِ مثبتِ من،
مرا باز هم خوش شانستر ميکنند.
 


قانونِ نهم
من به نرمي راه هايم را عوض ميکنم. 


قانونِ دهُم
اگر من عوض شوم،
شانس باز هم بيشتر با من عوض ميشود.
 


هديه

قانونِ يازدهم

شانس، از صميمِ قلب،  
از تو برايِ تمام چيزهايي که دريافت کرده ام
و دريافت خواهم کرد
ممنونم. 

chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
chance
 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن