فال صدای کوچک

هدیه بده و همچنان به هدیه دادن ادامه بده. هیچوقت سعی در نگه داشتن چیزی نكن. حواست باشد كه هر چیزی همواره و آزادانه جاری باشد. هر آن چه كه داری را از استعداد، عشق، پول یا دارایی، در جریان و حركت بگذار. اگر اینكار را انجام بدهی خواهی دید كه آنها هزار برابر افزایش می یابند. نیروی زندگی در بدنت نمی تواند نگه داشته شود، او باید همواره در حركت باشد، و فقط در اینصورت است كه نیروی زندگی جدیدتر، تازه تر و حتی بزرگتری میتواتد وارد تو شود، و فقط در اینصورت است كه تو میتوانی انسانی پر از زندگی شوی. برای همه چیز هم همینطور است، همه چیز را در حركت بگذار و هیچوقت جریان را نگه ندار.

زندگی را ببین كه چگونه برای تو بطور كامل شكوفا میشود. ببین كه چگونه هر كدام از احتیاجاتت در زمان درست خود جواب میگیرند! در انتظار این باش و نگذار كه هیچگونه تردیدی وارد آگاهیت شود. برای هر چیزی مثبت باش، هر چه كه وضعیت ظاهری خارج باشد مهم نیست. احساس كن كه فكرهای پست از بین میروند و با فكرهایی بزرگتر و زیباتری جایگزین می شوند.

ایمانی كامل داشته باش كه همه چیز بسیار بسیار خوب است و هر چیزی به درستی پیش میرود چرا كه همه چیز در دست من است