فال صدای کوچک

زندگی را با احساسی عمیق از آرامش طی كن و از تمام كارهایی كه میتوانی انجام بدهی متعجب خواهی شد. تو خیلی بیشتر می توانی در آرامش و اطمینان كار انجام بدهی تا زمانیكه فكرت به هم ریخته است.

اگر نتوانی بر روی كاری كه انجام می دهی تمركز كنی، یعنی اینكه این كار را بدون هیجان انجام می دهی، یعنی بدون كارآیی كه ازتو بر می آید.

میبینی كه چقدر طرز رفتار درست در مقابل هر كاری كه انجام می دهی اهمیت دارد، تا بتوانی كاملاً از زندگی لذت ببری.

من میخواهم كه تو از زندگی لذت ببری و بهترین را در آن بیابی.

خواهی دید زمانیكه میدانی كه كجا میروی و چكاری انجام می دهی، دیگر وقتت را در شك و تردید از دست نمی دهی و میتوانی مستقیم به هدفت برسی و كارت را انجام دهی. وقت بگذار تا مستقیم از من پیدا كنی كه چه چیزی از تو خواسته شده است.

فقط در صلح و آرامش است كه میتوانی اینكار را انجام بدهی، پس برای اینكار وقت پیدا كن، این كلیدی واقعاً مهم است.