فال صدای کوچک

همیشه، اگر بخواهی، میتوانی چاره ای برای شرایطی كه برایت سخت و ناخوش آیند است پیدا كنی، برای اینكار می باید وارد سكوت شوی و مرا جستجو كنی، و من هر وضعیت را با نور حقیقت روشن خواهم كرد.

من به تو خواهم گفت كه چرا در جایی كه هستی قرار داری و چرا كاری را كه مشغول آن هستی را انجام می دهی.

میتوانی مطمئن باشی كه دلیل بسیار درستی برای آن هست و درسهای حیاتی ای را باید یاد بگیری.

تا زمانیكه رفتارت را عوض نكنی و یاد نگیری كه محیطت را، اطرافیانت را و كاری را كه انجام می دهی را دوست داشته باشی، باید در این وضعیت بمانی.

وقتی كه این درسها را یاد گرفتی و واقعاً كاری را كه انجام می دهی دوست داشتی و آنرا واقعاً برای من و راه من، از صمیم قلب انجام دادی، آنگاه وضعیتت عوض خواهد شد.

نگاه كن كه عشق تمام درها را برایت باز میكند