موفقيت

زندگي خانوادگي / آقايون
موفقيت


من از تمامي نيروي مثبت براي موفقيت و پيشرفت،
برخوردار هستم

 

اگر ممكن است، زمان و مكاني آسوده پيدا كنيد.

ايستاده و يا نشسته، به آرامي، جمله خود را با صداي بلند بگوييد.

در انتظار اتفاق خاصي نباشيد، فقط 5 دقيقه در آرامش، از نيروي جمله بهره مند شويد.

اگر نشسته ايد، دستها و پاهايتان را روي هم نيندازيد تا جلوي حركت نيرو در بدنتان گرفته نشود.

استادان معنوي تمام مليتها توصيه ميكنند كه هنگام استفاده از جملات نيرومند بطرف شرق يا شمال قرار بگيريم. ما هم به شما توصيه ميكنيم كه اين راهنمايي را بكار گيريد.

هر موقع كه دوست داريد ميتوانيد از جمله خود استفاده كنيد،

سعي كنيد حد اقل يكبار در روز، بمدت 7 روز، از آن استفاده كنيد.

بهترين نتيجه، با گفتن آن، يكبار در موقع بيدار شدن، يكبار در وسط روز و يكبار قبل از خواب، بدست ميايد.

عكس العمل هايي مانند سيخ شدن موهاي بدن، احساس گرما، سرما، شادي ... ممكن است هنگام استفاده از جملات نيرومند پيش آيند. اين بدليل همانگ شدن نيروهاي بدني شما با نيروهاي مثبت است.
اين گونه احساسات كاملا عادي هستند و هر كسي احساس مختلفي خواهد داشت.

جمله شما شخصي است، آنرا به كسي نگوييد.

توصيه :
هر 2 دقيقه جمله عوض نكنيد ! از همان جمله انتخابي خود تا بدست آوردن نتيجه اي مطلوب استفاده كنيد.
اين نيروها جدي و نتيجه سالها تعليم و تجربه هستند.

برگشت به لیست جمله های مثبت >>>
 

www.e-force1.com