٢٠ دی. تغییر تاریكی به روشنایی

انسان‌هایی كه در من منزل می‌كنند و ذاتشان در نور و عشق من است كاملاً از نیروهای زیان‌ آور محافظت می‌شوند. پس از نگرانی‌های دنیا و از وضعیت زندگی همراهانت خُرد نشو، وگرنه تو هم در هرج و مرج دنیا قرار خواهی گرفت و كمكی از دستت برنخواهد آمد.

در حالی كه تاریكی دنیا شدید می‌شود. نور درونی تو باید كه نیرومندتر و قویتر شود تا بتوانی از دنیا فراتر بروی و نور جاودانه را نمایانگر سازی.

به هیچ چیز منفی در درونت اجازه نده كه نور را بپوشاند بلكه بگذار كه در تو شعله‌ور شود. هیچ‌ چیز خارجی نمی‌تواند نور درون را خاموش كند.

وضعیت ظاهری دنیا هر چه كه باشد نور همیشه روشن می‌ماند.

تو می‌توانی به تغییر تاریكی به روشنایی كمك كنی. همیشه با من در تماس باش و بگذار كه در هر چیزی راهنمایی‌ات كنم.

 

کتاب صدای کوچک