از خود
از خدای خود
از فرشته نجات خود
از اعتقاد شخصی خود
از صدای کوچک درون خودتان

سوال کرده و یا کمک بخواهید و اینجا کلیک کنید

کتاب صدای کوچک