٢ تیر. نیرو و قدرتت را از كجا می آوری؟

چطور می توانی انتظار داشته باشی بدون اینكه امتحان شوی و در شرایط مختلف قرار بگیری، بزرگ شوی؟ ایمان و امنیتت بر چه چیزی متكی هستند؟ نیرو و قدرتت را از كجا می آوری؟ آیا سعی داری در این زندگی با نیروی خودت پیش بروی و بر روی خودت حساب می كنی؟

 اگر اینطور است، خستگی و  تشنج های اطرافت را نخواهی توانست تحمل كنی، اما اگر همه چیزرا به من بسپاری و به من اجازه بدهی كه تو را راهنمایی و هدایت كنم، آنگاه هر كاری را می توانی انجام بدهی، چرا كه با من همه چیز ممكن است .

آیا احساس میكنی باری كه بیش از حد سنگین است به تو داده شده و به تو كاری بیش از حد بزرگ را واگذار كرده اند؟ چرا از همین الآن تمام بار و نگرانی هایت را به من واگذار نمی كنی و اجازه نمیدهی كه من تو را در این آبهای كدر راهنمایی كنم؟

من تو را از میان تمام مشكلاتت تا به آبهای آرام هدایت خواهم كرد و از هر تشنجی آزادت میکنم وقتی كه تمام ایمان و اطمینانت را در من قرار دادی.

 

 

کتاب صدای کوچک