١٦ فروردین. ایمان

وقتی كه بچۀ كوچكی شروع به راه رفتن می‌كند، قدم‌هایش پر از تردید هستند تا اینكه بر اطمینانش اضافه شود و قدم‌هایش محكمتر و مطمئن‌تر گردند و بالاخره بتواند بدون زمین خوردن بدود و بپرد.

اما نمی‌توان مراحل را نادیده گرفت. ایمان هم همینطور است. ایمان یكباره به وجود نمی‌آید و باید به تدریج ساخته شود. هر دفعه كه ایمانت را به كار بگیری، بزرگتر خواهد شد تا زمانیكه بتوانی از محدودیت‌هایت فراتر بروی و كاملا از ایمانت زندگی كنی، چرا كه امنیتت در من ریشه خواهد داشت.

می‌دانی قادر به هر كاری با من هستی، چرا كه من هستم كه با حركت در تو و از طریق تو كارها را انجام می‌دهم. خودت به تنهایی قادر به آن نخواهی بود.

همواره سرچشمهء همیاریت، قدرتت و الهامت را بشناس و هیچ‌وقت شكر كردن را فراموش نكن. هیچ چیزی را مفت نپندار و دست مرا در هر چیز بشناس.

 

کتاب صدای کوچک