١٨ فروردین. روانت را تغییر بده

فقط زمانیكه روانت گسترده است و تو باز و گیرا به تازگی اطرافت هستی است كه می‌توانی خودت را با فكرهای جدید و طرز زندگی جدید مرتبط كنی.

آماده‌ باش كه فراتر از اینجا به سوی ابعادِ بالاتری نگاه كنی و خودت را نسبت به راههای روان باز بگذاری.

چیزهای زیادی را می‌توانی درونی بفهمی و قبول كنی كه تفكر عقلانی به آنها نمی‌رسد. پس چرا وقتت را تلف كنی كه همه چیز را با فكر درك كنی؟ چرا آماده نباشی تا زندگی و كارهایت از الهام درونت ریشه بگیرند؟ وقتی كه اینطور زندگی كنی از رَدۀ بالایی روانت سرچشمه می‌گیری و نسبت به جدید گیرا می‌شوی. تبدیل به راه پاكی می‌شوی كه به جدید امكان می‌دهد در تو و از طریق تو گسترش بیابد.

پس روانت را از منفی به مثبت، از مخرب به سازنده، از تاریكی به روشنایی و از قدیمی به جدید تغییر بده و ببین كه چه پیش خواهد آمد.

خواهی دید كه قدیمی محو خواهد شد و شكوه جدید را نمایان خواهد كرد.

 

کتاب صدای کوچک