١٩ فروردین. به هیچكس متكی نباش

به هیچكس متكی نباش. تو به هیچ پشت گرمی خارجی و هیچگونه دلگرمی احتیاج نداری، چرا كه تو همه چیز را در درون خود داری. هر كسی به دنبال صلح درونی است و صلح درونی اینجاست زمانیكه وقت برای جستجوی آن بگذاری.

وقتی كه چیزی را دروناً می‌دانی، هیچكس و هیچ چیز خارجی نمی‌تواند آن را از بین ببرد. آن‌قدر برایت واقعی است كه اهمیتی ندارد كه حتی تمام دنیا بر ضد آن باشد و به تو بگوید كه اشتباه می‌كنی. در این حال می‌توانی به راحتی راه خودت را بدون تزلزُل ادامه بدهی.

این شادی و آرامش درونی است. این است كه میتواند به تو آرامشی را كه فرای هر فهمی است بدهد.

پس هر موقع در مورد چیزی شك داشتی، به درون خود رو كن، به دنبال حقیقت باش و من آن را به تو نشان خواهم داد. سپس راه خودت را در صلح و اطمینان ادامه بده.

 

کتاب صدای کوچک