٢٠ فروردین. عشق

نمی‌توان پرستشگاه با قدرتی را بدون زیربنای محكم ساخت. شما نمی‌توانید آسمان جدید و زمین جدید را بدون عشق بسازید، عشق برای همدیگر و عشق برای من. عشق در چیزهای كوچك زندگی شروع می‌شود و گسترش می‌یابد. هر كجا كه می‌روی بذرهای عشق بیفشان و ببینشان كه رشد میكنند، گل می‌دهند و فراوان می‌شوند.

بذرهای مهر، حتی در سخت‌ترین قلب‌ها، بالاخره رُشد می‌كنند. ممكن است زمان ببرد، اما اگر با محبت به آن‌ها رسیدگی شود، ممكن نیست كه رشد نكنند. پس از هیچ‌كس ناامید نشو، فقط همواره مِهر را جاری نگهدار و قلبت را سخت نكن و خودت را برای اعمالت توجیه نكن.

در قلب خودت نگاه كن، خودت را پاك ساز و صلح كامل قلب و روان را پیدا كن. آنگاه می‌توانی همه جا، با آزادی و شادی واقعی، بروی و همواره عشق و باز هم عشق بدرخشانی.

ممكن نیست كه عشق زیادی باشد. بگذار كه آزادانه جاری باشد.

 

کتاب صدای کوچک