٢١ فروردین. رُشد

زندگی آن چیزی است كه تو می‌سازی. چرا "بهترین" را در هر وضعیتی نشناسی و كاملاً از آن بهره نگیری؟ مهم نیست كه كجا هستی و چه انجام می دهی. هیچوقت وقت و نیرویت را در آرزوی جای دیگری بودن و كار دیگری را انجام دادن تلف نكن.

همیشه قادر نخواهی بود كه بفهمی چرا جایی كه هستی قرار داری، اما می‌توانی مطمئن باشی كه دلیل خوبی برای آن وجود دارد و درسی برای فراگیری. بر ضد آن مبارزه نكن بلكه دَرسَت را پیدا كن و آن را سریع یاد بگیر تا بتوانی به پیش بروی.

تصمیم به در جا ماندن كه نداری؟ با دست برداشتن از مقاومت و با قبول درس‌هایی كه به ترتیب باید یاد گرفت، زندگی برایت بسیار آسانتر میشود و تازه تغییرات برایت خوشایند می شوند.

گیاهان در مقابل تغییر و رُشد مقاومت نمی‌كنند، با آن‌ها روانند و به نهایت شكوفا می‌شوند. چرا تو هم اینگونه رفتار نكنی؟

 

کتاب صدای کوچک