٢٢ فروردین. گذشته را در پشت سر رها كن

تو در این دنیایی اما از این دنیا نیستی. احتیاجی نیست كه اجازه بدهی طرز زندگی این دنیا خفه‌ات كند. از آن‌ها لذت ببر ولی سعی در تصاحبشان نداشته باش و نگذار كه آن‌ها مالكت شوند.

در عصر جدید لازم نیست كه ژنده بپوشی و خودت را خاكستر به سر كنی و همه جا جار بزنی كه گناهكاری بیش نیستی و لیاقت اینكه فرزند محبوب من نامیده شوی را نداری.

این حرف‌ها مال زمان‌های قدیم است و حقیقت ندارند. قبول كن كه ما یكی هستیم و من در تو هستم. احساس كن كه خارج از این حرف‌های اشتباه به سوی روشنایی شكوهمند كشیده می‌شوی. گذشته را در پشت سر رها كن تا به مرگی طبیعی بمیرد. وارد جدید شو، در حقیقت و روان دوباره زاده شو و معنای واقعی آزادی را كشف كن.

من احتیاج دارم كه تو آزاد باشی و نه اینكه زندانی خودت و نگران شخص خودت باشی. مانند بچهء كوچكی، آزاد و شاد باش و در زمان همیشگیِ حال زندگی كن.

 

کتاب صدای کوچک