٢٣ فروردین. هیچوقت از شكر كردن دست نكش

برای تمام چیزهایی كه داری، چیزهایی كه دریافت می‌كنی و تمام چیزهایی كه دریافت خواهی كرد سپاسگزار باش. در واقع هیچوقت از شكر كردن دست نكش، چرا كه رفتار مثبتی در مقابل زندگی است و همین است كه باعث می‌شود كه "بهترین" را به خودت جذب كنی. همین به تو كمك می‌كند كه قلب و روحت را باز نگه داری و همین به گسترش مُتداوم روانت كمك می‌كند. همواره به چیزهایی برخورد خواهی كرد كه سپاس می ‌طلبد و اگر شروع به شمارششان كنی افزون خواهند شد.

متوجه خواهی شد كه تا چه اندازه محبوب هستی و خواهی فهمید كه هرچه كه دارم مال تو است و انبارهای فراوانی‌ام لبریزند و تو هیچ كمبودی نداری.

هر كدام از احتیاجاتت به بهترین نحو جواب می‌گیرند و با این دانش تو می‌توانی همواره ببخشی و باز هم ببخشی و هیچگونه حسابی نكنی، چرا كه همان اندازه كه می دهی دریافت می‌كنی و با بخشیدن، برای دریافت كردن بیشتر، جا باز می‌كنی.

 

کتاب صدای کوچک