٢٤ فروردین. هرچه كه دارم مال تو است

من سرچشمۀ تمام چیزهایی هستم كه دریافت می‌كنی و هرچه كه دارم مال تو است. فراوانی بینهایت من در دسترس همه است، اما باید كه طرز فکرت، طرز فکرِ فراوانی باشد. بدون هیچگونه فكر كمبود یا محدودیت.

احساس كن كه روانت گسترده و گسترده‌ تر می‌شود و بگذار كه بدون محدودیت فراخ شود، چون محدودیت‌ها در جریان متوالی سَد ایجاد می‌كنند. با محدودیت ترس می‌آید، و با ترس بی‌حركتی، و وقتی كه چیزی بی‌حركت شود، جریان قطع می‌شود و میمیرد.

همواره جریان را جاری نگهدار. همواره، در تمام رَده‌ها، بخشش و دریافت را زنده نگهدار و ببین كه فراوانی بینهایت یعنی چه.

بدان كه تو با من یكی هستی، یگانه با تمامی ثروت دنیا و بدان كه هیچ چیزی برای خود برداشته نمی‌شود و چیزی انبار نمی‌گردد. همه چیز اینجاست كه خردمندانه استفاده شود.

از بركات كامل و خوب من به درستی استفاده كن. به دنبال راهنمایی من باش تا بفهمی كه چگونه از چشمه‌های بینهایت من به درستی استفاده كنی.

 

کتاب صدای کوچک