٢٥ فروردین. من راهنما و همراه تو هستم

مهم است كه در هر حالت و زمانی تعادل برقرار باشد و خواهی دید كه همیشه تعادل كاملی در هر كاری كه زیر راهنمایی من شروع كنی وجود خواهد داشت. برای همین است كه باید، بدون پافشاری در چیزی، بگذاری كه زندگی خود شكوفا شود، به این ترتیب هیچ چیزی اشتباه و بی‌موقع انجام نمی‌گیرد.

معنی‌اش این نیست كه دست روی دست بگذاری و منتظر بمانی كه همه چیز خود به خود انجام شود تو باید  همواره آماده باشی، باید روانت را بالا نگهداری، باید به پیشواز "بهترین" بروی، باید مطمئن باشی كه همه چیز خیلی، خیلی خوب است.

تو باید با ایمان و اطمینانی كامل در انتظار من باشی. باید بدون تردید بدانی كه من همواره راهنما و همراه تو هستم. باید بدانی كه هر عملت به راهنمایی من و فقط من است، به طوریكه هر قدمت محكم و مطمئن باشد و هر كاری كه انجام می دهی در عشق.

 

کتاب صدای کوچک