٢١ دی. هیچ وقت رهایت نخواهم كرد

یاد بگیر كه تمام جواب‌ها را در خودت جستجو كنی. در آرامش و سكوت، وقت صرف كن تا جواب را پیدا كنی. اما اگر جواب را فوراً پیدا نكردی، نا امید نشو.

بدان كه من در زمان لازم و با هماهنگی كامل با تمام خلقت عمل می‌كنم، پس فقط منتظر من بمان.

وقتی كه زندگی خوب پیش نمی‌رود بهتر است كه به مسئولیت‌هایت پشت نكنی و بر آرامش و اطمینان تكیه كنی و نه این‌كه از ناامیدی همه چیز را رها كرده و فرار كنی. قبل از هر چیز به دنبال خواستهء من باش. هر وقت كه واقعاً مرا دوست داشته باشی، آن وقت به دنبال اجرای خواستهء من خواهی بود، چرا كه عاشق می‌خواهد همه كار برای معشوق انجام دهد.

پس وقتی كه صدای آرام مرا در درون خودت می‌شنوی، كاری را كه از تو می‌خواهم، تنها به خاطر عشق من، تا به آخر انجام بده. بدان كه هیچ وقت رهایت نخواهم كرد.

بدان كه فقط "بهترین" نتیجهء كاری است كه به خاطر من انجام می‌دهی.

 

 

کتاب صدای کوچک