٢٦ فروردین. چرا خود تو كاری انجام نمیدهی؟

چقدر ساده است كه به خاطر وضعیت دنیا غرغر كنی و همه را به جز خودت سرزنش كنی. گفتن «چرا كاری نمی‌كنند؟» ساده است. چرا خود تو كاری انجام نمیدهی؟ هیچوقت خودت را عقب قرار نده و فكر نكن كه ناتوانی و ازتو كاری ساخته نیست.

تو می‌توانی كمك كنی، از همین الآن میتوانی كمك كنی و میتوانی با منظم كردن خانهء خودت شروع كنی. تو می‌توانی تمام سوء تفاهم ها را برطرف كنی و سعی كنی كه تمام بیدادها و ستم ها را جبران كنی. تو می‌توانی روانت را گسترش بدهی تا زندگی را از نقطه دیدِ دیگر و بزرگتری ببینی. می‌توانی یاد بگیری كه به بقیه بیشتر احترام بگذاری، بازتر باشی، با محبت‌تر باشی و هر دو روی سكه را ببینی.

تو میتوانی كه از همین الآن شروع كنی هرگونه تلخی، انتقاد و منفی‌گرایی را از طرز فكرت بیرون كنی. خواهی دید كه با اجرای نقش خودت، با روند دنیا همكاری خواهی كرد.

اما تنها قادر نخواهی بود، با من این كار را انجام بده.

 

کتاب صدای کوچک