٢٧ فروردین. هر كاری را كه دوست داری انجام بده

چرا در زندگی كاری را كه برایت خوشآیند است، انجام ندهی؟ تا زمانیكه به بقیه افراد ضرری نمی‌رساند و برای خودت و افرادی كه مورد توجهت هستند مفید است، هر كاری را كه دوست داری انجام بده. یاد بگیر كه كاری را كه انجام می دهی به موقع، به طرز درست و بدون تشنج و زحمت باشد.

بچه‌های كوچك می‌دانند كه چگونه از زندگی لذت ببرند. تبدیل به بچهء كوچكی شو كه خودسانسوری نمی‌شناسد و بدون نگرانی برای خودت و بدون زیرنظر گرفتن خودت، بدون هیچ محدودیتی، یاد بگیر از زندگی لذت ببری.

كارها را به خاطر این‌كه فکر میکنی باید انجام شوند، انجام نده. وقتی كه كاری از روی اجبار است، تمام شادی و لذت خود را از دست می‌دهد. یاد بگیر كارها را به خاطر اینكه برایت خوشآیند هستند، انجام بدهی.

هر چه را كه برای بخشیدن داری، فقط به خاطر عشق بخشیدن و زندگی، ببخش. و ببین كه چگونه زندگی برایت فرق خواهد كرد.

 

کتاب صدای کوچک