٢٨ فروردین. به دنبال ارتباط مستقیم با من باش

به دنبال ارتباط مستقیم با من باش، آن را پیدا كن و هر چه كه در اطرافت رُخ داد، آن را نگه دار. این ارتباط با من، با خدا، سرچشمهء تمامِ قدرت ها است و همان قدرتی است كه معجزه می‌آفریند. معجزات، قوانین مینوی من در عمل هستند.

یكسان دانستن خودت با آن چیزی كه هر زندگی را همبسته می‌كند، آن چیزی كه تمام دانش و تمام قدرت می‌باشد است كه درها را باز می‌كند و به قوانین اجازه می‌دهد كه در تو عمل كنند.

چرا از دور به تماشای رخ دادن معجزات در زندگی دیگران باشی، در حالیكه معجزات می‌توانند در زندگی تو هم رخ دهند؟

معجزات زمانی رخ می‌دهند كه تو خودت را با این قدرت و این یگانگی، هماهنگ كنی و وقتی كه بتوانی قبول كنی كه قادر هستی هر كاری را از طریق من انجام دهی، چرا كه من تو را قوی می‌سازم، پشتیبانی‌ات می‌كنم و در تو و از درون تو فعالیت می‌كنم.

قبول كن كه خودت به تنهایی هیچ نیستی، ولی با من، واقعاً می‌توانی هر كاری را انجام دهی، آنگاه معجزه پشت معجزه در زندگی‌ات خواهی دید.

 

کتاب صدای کوچک