٢٩ فروردین. صلح از درون شروع می‌شود

صلح از درون شروع می‌شود، مانند یك هستهء كوچك كه در انتظار روییدن و جوانه زدن است. صلح در عمق هر وجدان وجود دارد. او به شرایط و محیط مناسب و به رسیدگی درست احتیاج دارد تا بتواند رُشد كند.

آرام باش و شرایط مناسب را به وجود آور. آرام باش و به او فرصتی بده تا بتواند ریشه بگیرد. یكبار كه جا افتاد خودش به رشد ادامه می‌دهد اما در شروع كار حساس است و احتیاج به محبت دارد.

پس به این ترتیب، تو در خودت كلید صلح جهانی را داری. وقتت را به تماشای هرج و مرج و شلوغی دنیا تلف نكن، بلكه شروع كن به نظم دادن درون خودت.

به آرامی به اِرادۀ من بپرداز. احتیاجی نیست كه در مورد آن حرف بزنی، فقط به سادگی آن را زندگی كن. دَرهمی و شلوغی زندگی خودت را به صلح و آرامش تبدیل كن و عضو مفیدی برای جامعه و دنیایی كه در آن زندگی میكنی بشو.

با خودت، جایی كه می‌دانی كاری از دستت برمی‌آید شروع كن، سپس به بیرون پیش برو.

 

کتاب صدای کوچک