٣١ فروردین. با من در تماس بمان

هر كاری را كه می‌خواهی شروع كنی، آن را در حمایت من انجام بده. هیچوقت عجولانه بدون رَحمت من دست به كاری نزن. در سكوت برو، احساس كن كه صلح و آرامش تو را در بر می‌گیرند و در این آرامش كامل، رَحمت مرا درخواست و دریافت كن. آنگاه با اطمینان و ایمانی كامل، به پیش برو و كاری را كه باید انجام بده. بدان كه من در تمام راه با تو هستم و همه چیز عالی انجام خواهد شد.

هر چقدر كاری كه باید انجام بدهی بزرگتر باشد، احتیاجت به رحمت من بیشتر است. چرا با داخل كردن من در هر قسمت كوچك زندگی‌ات و با همراه كردن تدریجی من در هر ترازِ كوچك و بزرگ زندگی‌ات، شروع نكنی، تا اینكه در آخر، دیگر هیچ قدمی را بدون جستجوی حضور و رحمت من بر نداری؟

آماده باش تا در وضعیت‌های به ظاهر غیرممكن، قدم‌های بزرگی برداری. اما  نترس، چون من در جلوی تو حركت میكنم تا راه را برایت هموار سازم.

روانت را بالا نگهدار، با من در تماس بمان و كاملاً در هر كاری كه پیش میگیری بدون هراس باش.

 

کتاب صدای کوچک