٢ اردیبهشت. همه همان اندازه وقت دارند

چند دفعه شنیده‌ای كه میگویند چقدر زمان زود می‌گذرد!

وقتی كه پر از شادی و خوشحالی هستی كه "بهترینِ" خودت را می‌دهی.  وقتی كه برای دیگران زندگی میكنی و قلبت نگران تمامی است، زمان به سرعت می‌گذرد و هر لحظه‌اش را زندگی میكنی.

تو در زمان زندگی میكنی، اما لازم نیست كه بگذاری كه باری بر دوشت شود و خفه‌ات كند. برای همه چیز وقت هست، برای تمام كارهایی كه میخواهی انجام بدهی وقت هست، چون وقتش را پیدا خواهی كرد.

همه همان اندازه وقت دارند، ولی نحوۀ استفاده از آن است كه مهم است، پس هیچ‌وقت گله نكن كه دیگری وقتِ بیشتری دارد. هیچ‌وقت بردۀ زمان نشو بلكه آنرا به خدمتت در آور.

تو باید تصمیم بگیری كه چه‌كاری می‌خواهی انجام بدهی و دست به كار شوی، آنوقت خواهی دید كه زمان كافی برای آن داری.

 

کتاب صدای کوچک