٣ اردیبهشت. به من نزدیك شو

به من نزدیك شو و من به تو نزدیك خواهم شد. دست خود تو است كه با ارتباط مستقیم با من، اولین قدم را در راه درست برداری، آنگاه بقیه‌اش خود خواهد آمد. هر كسی روش خودش را خواهد داشت، تنها چیزی كه مهم است این است كه قدم برداری، حتی قدم‌های لرزان. بدان كه وقتی قدم اول را برداشتی، قدم‌های بعدی قوی‌تر و مطمئن تر می‌شوند.

زمانیكه اِرادۀ مرا انجام می‌دهی شاهد معجزه پشت معجزه خواهی بود و قوانین مرا كه شِكل می‌گیرند خواهی دید. اگر انتظار وقوع بهترین را داشته باشی و آن را به خودت جذب كنی، ایمان و اعتقادت قوی و تزلزل ‌ناپذیر خواهند شد.

نه فقط یكبار بلكه بارها و بارها این را مشاهده كن تا اینكه دیگر به شگفتی راه من شك نكنی و تا اینكه تمام ایمان و اطمینانت را در من بگذاری و به من اجازه بدهی كه افسار را به دست گیرم و تمام زندگی‌ات را هدایت كنم.

 

کتاب صدای کوچک