٢٢ دی. همه راهها یك هدف دارند

ممكن است كه راههای زیادی وجود داشته باشد، ولی همه این راهها یك هدف دارند.

همیشه برای به هدف رسیدن یك راه سخت و یك راه آسان موجود است.

راه مستقیم و یا راه پرپیچ و خم و طولانی. انتخاب راه همیشه به خود شخص مربوط است و تو كاملاً در انتخاب راهت آزاد هستی، پس به دنبال راهت بگرد و آن را دنبال كن، حتی اگر در آخر متوجه شوی كه در راهی پرپیچ و خم وقت تلف كردی و می‌توانستی به راحتی راه مستقیم را دنبال كنی.

آیا می‌دانی كه كجا می‌روی و چه میكنی؟ آیا در جای درست خودت هستی و آیا وجدانت راحت است؟

مهم است كه در قلب خودت نگاه كنی و جواب بدهی، چرا كه نمی‌توانی به بهترین نحو زندگی كنی اگر كه خودت را در جای خود احساس نكنی و كاری را كه می‌دانی، باید با شادی و عشق انجام بدهی، انجام ندهی.

 

 

 

کتاب صدای کوچک