٥ اردیبهشت. از هیچ چیز نترس

من باید به تو اجازه دهم كه در زندگی‌ات پشت سر هم اشتباه كنی. اما زمانیكه قبول كنی كه اشتباه كردی و كمك مرا بخواهی، من همواره با تو هستم تا كمكت كنم و راه را نشانت بدهم.

اما كارت را به جای تو انجام نخواهم داد. باید یاد بگیری كه خودت كارِ خودت را انجام بدهی. این زندگی برای كسانی نیست كه ضعیف هستند، بلكه برای كسانی است كه قوی هستند و به خودشان اطمینان دارند، كسانیكه می‌خواهند جواب‌ها را پیدا كنند و حاضرند همه چیز را به خاطر آن بدهند، هر چقدر كه قیمتش باشد.

آیا از اشتباه كردن می‌ترسی؟ آیا می‌ترسی  در زندگی‌ گم بشوی؟ تا زمانیكه پایت می‌رسد هیچ وقت شنا كردن یاد نخواهی گرفت و هیچوقت رشد معنوی نخواهی داشت اگر كه روی پای خودت نایستی.

از هیچ چیز نترس، بلكه در ایمان و اطمینانی كامل پیش برو، كاری را كه فکر می‌كنی درست است، انجام بده و هرگونه انتقادی را نادیده بگیر. با دانش درونی‌ای كه از من سرچشمه می‌گیرد راهنمایی شو.

 

کتاب صدای کوچک