٦ اردیبهشت. در لحظه بیدار شدن

چرا با تماس با من در لحظه بیدار شدن، از امروز روزی شاهكار نسازی؟ چرا قلبت را از عشق و سپاس در مقابل این روز جدید با انتظار بهترین و والاترین پُر نكنی؟

وقتی كه اولین لحظات یك روز شاد هستند و بالایت می‌برند، خواهی دید كه همین روند ساعت‌ها ادامه خواهد داشت و خواهی دید كه شادی و آرامش در تمامی مدت روز همراهت خواهند بود.

و وقتی كه با روانی خسته، سنگین و افسرده بیدار شوی هم این حالت را تمام روز با خودت خواهی داشت، مگر اینكه واكنش نشان بدهی.

برای به دست آوردن صلح كامل قلب و روان مرا خدمت كن. این حالت صلح كامل فقط زمانی می‌آید كه تمام گرفتاری‌ها و ناراحتی‌هایت را بر دوش من بگذاری و تنها خواستت انجام اِرادۀ من باشد و قدم برداشتن در راهِ من.

 

کتاب صدای کوچک