٧ اردیبهشت. همیشه در زندگی اُمید وجود دارد

چرا در این زندگی انسان مثبتی نباشی كه همواره منتظر بهترین است، همواره بهترین را پیدا میكند و همواره بهترین را به وجود می‌آورد؟

طرز فكر مثبت به قدرت می‌رساند و طرز فكر منفی به ضعف و شِكست. بگذار كه قدرت روان در تو و از تو بدرخشد و در اطرافت دنیایی از زیبایی، صلح و هماهنگی بوجود آورد.

زمانی‌كه دیدت به زندگی مثبت است، تمام اطرافیانت را بالا می‌بری، به آن‌ها اُمید، ایمان و اطمینان به زندگی می‌دهی. همیشه خواهی دید كه همنوعان با هم جمع می‌شوند و مثبت‌گرایی تو دید مثبت بوجود می‌آورد و همه‌گیر می‌شود.

همیشه در زندگی اُمید وجود دارد، حتی اگر شروع آن شعله‌ای لرزان بیش نباشد. اگر این شعله كوچك در محیطی درست با عشق و امید در بَر گرفته شود، شعله‌ور خواهد شد. بزرگ و بزرگتر خواهد شد تا اینكه با شعلهء روان كه خاموش نشدنی است، بسوزی.

یكبار كه روشن شود هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی گسترشش را بگیرد.

 

کتاب صدای کوچک