٨ اردیبهشت. همه چیز در تو شروع میشود

آسان نیست كه وقتی كسی به تو ضربه می‌زند – با حرف یا عمل – گونهء دیگرت را به پیش آوری. عكس‌العمل فوری، جواب ضربه را دادن است، اما همینجا است كه باید با دقت مواظب واكنش‌ها بود و آن‌ها را مَهار كرد.

كسانی‌كه نظم شخصی (اتو دیسپلین) را یاد نگرفته‌اند، ضربه را با ضربه پاسخ خواهند داد و به خود حق خواهند داد و سپس از خود خواهند پرسید كه چرا در دنیا این همه آشوب وجود دارد.

آن‌ها آن‌قدر كور هستند كه برایشان ممكن نیست متوجه شوند كه تا زمانیكه كاملاً طرز دید خود را عوض نكنند و شروع به دوست داشتن همسایه خود – مثل خودشان – نكنند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند اتفاقات دنیا را عوض كنند.

هر چقدر عشق و ارادۀ نیك بیشتر باشد، تغییرات سریع‌تر خواهند آمد. اما همه چیز در تو شروع میشود. پس هرچه زودتر متوجه این موضوع بشوی، زودتر تغییرات در اطرافت و همچنین در دنیا رخ می‌دهند.

چرا از همین الآن حركتی به این سو شروع نكنی؟

 

کتاب صدای کوچک