٩ اردیبهشت. نیروی زندگی‌ات را از من بگیر

خودت را به روی جریان عشق مینوی و نور مینوی من باز كن. درهای قلبت را باز كن و به هیچ چیز اجازه نده كه این جریان را مسدود كند. این درها را كاملاً باز بگذار تا كه عشق و نور بتوانند آزادانه در تو و از تو جریان داشته باشند تا نیروی زندگی همیشه خوب در تو وجود داشته باشد.

اگر كه درهای قلبت بسته باشند و جریان عشق و نور قطع شود، تمام زندگی‌ات راكد می‌شود و ... هیچ چیزی در یك مرداب زندگی نمی‌كند. برای همین تو باید كه هوشیارانه این درها را كاملاً باز نگهداری و همواره از من، سرچشمهء هر زندگی، سیراب شوی تا اینكه هیچوقت قلبت خشك و بی‌حركت نشود.

رودی كه از چشمه‌اش دیگر دریافت نكند خشك‌ می‌شود. تو هم اگر دیگر از من خودت را سیراب نكنی، خیلی زود خشك و بی‌حاصل می‌شوی. پس همواره كاملاً از من آگاه باش و همواره نیروی زندگی‌ات را از من بگیر.

تو انتخابت را هر روز، هر ساعت و هر دقیقه انجام می‌دهی.

 

کتاب صدای کوچک